SPROSTOWANIE OBWIESZCZENIA STAROSTY GRAJEWSKIEGO

0

Grajewo, dnia 12.03.2020r.

 

WA.6740.15.3.2020

 

SPROSTOWANIE OBWIESZCZENIA

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 09.03.2020 r.

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz.2096 ze zm.)

postanawiam z urzędu

sprostować oczywistą omyłkę:

w obwieszczeniu z dnia 09.03.2020r. znak sprawy WA.6740.15.3.2020 dotyczącym postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej nr 162524B w msc. Karwowo, gm. Radziłów”.

Działki o nr ewidencyjnych: 70, 90, 91, 92, obręb 0011 Karwowo.

wpisano w obwieszczeniu:

Rozbudowa dróg gminnych nr 104176B (ulica Długa), 175647B (ulica Pogodna), 175648B (ulica Słoneczna) w Radziłowie”.

powinno być:

Budowa drogi gminnej nr 162524B w msc. Karwowo, gm. Radziłów”.

wpisano w obwieszczeniu:

Obwieszcza się, że w dniu 31.01.2019 r. na wniosek Wójta Gminy Radziłów
ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów

powinno być:

Obwieszcza się, że w dniu 23.01.2019 r. na wniosek Wójta Gminy Radziłów
ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów

Powyższa zmiana staje się integralną częścią zawiadomienia z dnia 09.03.2020r.

Pozostałe zapisy w zawiadomieniu z dnia 09.03.2020r. pozostają bez zmian.

a/a

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Grajewski z siedzibą w Grajewie przy
  ul. Strażackiej 6B, 19-200 Grajewo, adres e-mail:
  starostwograjewo@poczta.onet.pl, tel. 86 273 84 63, zwany dalej „Administratorem”,

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Grajewie możliwy jest telefonicznie: 86 273 84 63, pod adresem e-mail: iod@starostwograjewo.pl lub osobiście w siedzibie Administratora,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Starostwa Powiatowego w ramach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych
  w pkt 3, nie krócej jednak, niż przez okres wskazany w przepisach wykonawczych do ustawy
  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

 6. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W określonych przypadkach zbierane są dodatkowe dane osobowe (np. numery telefonu, adresy poczty elektronicznej e-mail) w celu ułatwienia kontaktu petenta z urzędem i wówczas wymagana jest pisemna zgoda petenta,

 7. w ramach postępowań prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu), polegającemu na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności: do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, stanu zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się,

 10. Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w innym celu niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane na podstawie przepisów prawa,

 11. Pani/Pana dane mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
  w związku z umowami międzynarodowymi i zadaniami wynikającymi z ustaw krajowych.

Administrator Danych Osobowych

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress