Decyzja o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie

0

 

​​​​​​                              Grajewo, dnia 2018-0508

Starosta Grajewski

ul. Strażacka 6B

19-200 Grajewo

WG.6824.1.2018

D E C Y Z J A

o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie

Na podstawie art.8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), po wszczęciu postępowania z urzędu

o r z e k a m:

uznać za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0016Milewo gmina Szczuczyn oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 16 o powierzchni 0,0400 ha stanowiącą drogę.

U Z A S A D N I E N I E

Starosta Grajewski z urzędu wszczął postępowanie dotyczące nieruchomości, którajest drogą dojazdową i w dniu wejścia w życie ustawy z 29 czerwca 1963 r.
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703 ) stanowiła mienie gromadzkie.

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 przywołanej ustawy starosta ustala, stosownie do art.1 i 3, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie.

Decyzję o uznaniu za mienie gromadzkie wydaje się, biorąc pod uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie ustawy tj. w dniu 5 lipca 1963 r. Ma ona charakter deklaratoryjny, co oznacza, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. 1 poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy.

W aktach scaleniowych wsi Milewo gminy Szczuczyn w rejestrze pomiarowo – szacunkowym przed i po scaleniu z lat 1937-1938 została ustalona droga (obecnie działka Nr 16) do działek dawny nr 9, nr 4, nr 3, nr 2 i nr 1.

W roku 1964 został założony rejestr gruntów wsi Milewo, pod pozycją rejestrową 2błędnie wpisano działkę nr 16 z kodem 37 jako inne grunty pod wodami, a jako władającego gruntem wpisano Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Grajewie Referat Wodno-Melioracyjny.

W czasie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków wsi Milewo w 2014 roku, wykonawca dokonał pomiarów terenowych oraz analizy materiałów archiwalnych i działkę tę zapisał jako użytek dr – droga na właściciela nieustalonego. Pozostałe rowy melioracji szczegółowej włączył do działek sąsiednich, gdyż zgodnie z art. 74 ust. 1 Prawa wodnego rów melioracji szczegółowej należy do właścicieli gruntów sąsiadujących z tym rowem.

Nieruchomości stanowiące drogi zawsze miały charakter publiczny, ogólnodostępny i służyły nie tylko lokalnej społeczności, ale były do użytku wszystkich.

Należy zatem uznać, że w dniu 5 lipca 1963 r. nieruchomość ta stanowiła mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Stosownie do art.3 powołanej wyżej ustawy nie została ona zaliczona do wspólnot gruntowych.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że zostały spełnione przesłanki do uznania nieruchomości położonej w obrębie Milewo stanowiącej drogę za mienie gromadzkie, jako mającą charakter użyteczności publicznej przed 1963 rokiem, użytkowanej wspólnie przez mieszkańców wsi.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzekam jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Decyzja niniejsza zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, Starostwa Powiatowego w Grajewie na okres 14 dni, na tablicy ogłoszeń we wsi Milewo, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej (na portalu internetowym e-Grajewo, Grajewo24, Życie Grajewa).

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok,  za pośrednictwem Starosty Grajewskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia (ogłoszenia).

Termin wniesienia odwołania uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem odwołanie zostało dostarczone do organu wydającego decyzję, a w szczególności wysłane w formie dokumentu elektronicznego za poświadczeniem przedłożenia lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa downiesienia odwołania wobec Starosty Grajewskiego, który wydał decyzję.

        Z dniem doręczenia Staroście Grajewskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się stateczna.

Dokonanie czynności urzędowej w przedmiotowej sprawie nie podlega opłacie skarbowej zgodnie  art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.  z 2016 r.,  poz. 1827 ze zm.).

Otrzymują:

1.  Starostwo Powiatowe w Grajewie – (tablica ogłoszeń)

   2. Urząd Miejski w Szczuczynie (2 egz., 1 egz. tablica ogłoszeń)

3. Sołtys wsi Milewo

    4.   Ewidencja gruntów w/m – po uprawomocnieniu się decyzji

    5.   a/a

Do wiadomości:

1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

ul. Mickiewicza 3

15-213 Białystok

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress