Ogłoszenie o naborze

0

Nabór na specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogłoszenie o naborze

osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem wczesnodziecięcym

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189 poz.1598 z późn.zm.).

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Szczuczyn

Charakter umowy : umowa zlecenie

Okres obowiązywania umowy : 10.09.2018r. do 31.12.2018 r.

Ogólny zakres wykonywania czynności :

uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza :

Kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.

pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia

– rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nie objętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz. U. 2017 poz. 1938 z późn. zm.)

Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców w ilości 10 godzin tygodniowo.

Niezbędne wymagania :

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać, co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek :
1) szpitalu psychiatrycznym ;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone wyżej, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
4. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie :

– umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

– kształtowanie nawyków celowej aktywności;

– prowadzenie treningu zachowań społecznych;

     5. Obywatelstwo polskie

     6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku

Wymagania dodatkowe :

1) Umiejętności skutecznego komunikowania się.
2) Spostrzegawczość, podzielność uwagi.
3) Zrównoważenie emocjonalne.
4) Odporność na trudne sytuacje i stres.
5) Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
6) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
7) Niekaralność na umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślone przestępstwo skarbowe.
8) Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie oraz posiadać umiejętności dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty :

1. List motywacyjny i CV, dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z  2018r., poz. 1000
2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.
3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
4. Oświadczenie osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, własnoręcznie podpisane.
5. Oświadczenie osoby, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, własnoręcznie podpisane.
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru własnoręcznie podpisane :

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z  2018r., poz. 1000 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub  za pośrednictwem kuriera ( decyduje data wpływu) do dnia 20.08.2018 r. do godz. 12.00 na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie, ul. Pl. 1000 lecia 23, 19-230 Szczuczyn z dopiskiem : specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Dodatkowe informacje uzyskać można po numerem telefonu 86 273 50 80 wew. 223

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
x