Nabór na stanowisko

0

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W STAROSTWIE POWIATOWYM
W GRAJEWIE ul. STRAŻACKA 6B.

Starosta Grajewski

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na stanowisko urzędnicze:

Młodszy referent

 1. Liczba i wymiar etatu: 1 etat.

 2. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B,
  19-200 Grajewo.

 3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

  1. posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
   z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.),

  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  4. co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r., poz. 1082) w zakresie geodezji i kartografii,

  5. posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 1. Wymagania dodatkowe :

 1. znajomość przepisów: ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne
  i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), ustawy
  o pracownikach samorządowych,

 2. biegła znajomość obsługi komputera, doświadczenie w obsłudze programów EWMAPA, EWOPIS i OŚRODEK,

 3. posiadanie doświadczenia zawodowego, w szczególności w administracji samorządowej.

 1. Główne zadania na stanowisku pracy:

 1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów, budynków i lokali, gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

 2. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie
  i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

 3. prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,

 4. opracowywanie na żądanie właścicieli i innych osób, które mają w tym interes prawny odpłatnie wypisów i wyrysów z operatów ewidencji gruntów, budynków i lokali,

 5. ustalanie odszkodowań w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.),

 6. kompletowanie dokumentów własności na żądanie strony.

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Grajewie ul. Strażacka 6B. Praca z klientem. Praca w pozycji siedzącej, przy komputerze i obsługa urządzeń biurowych. Współpraca z pracownikami Starostwa Powiatowego w Grajewie.

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Częstotliwość wyjazdów służbowych poza siedzibę Starostwa – średnia. Dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Grajewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %.

 2. Wymagane dokumenty :

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia, poświadczone przez kandydata na każdej stronie „za zgodność z oryginałem”- miejscowość, data i czytelny podpis,

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe
  i dodatkowe umiejętności poświadczone przez kandydata na każdej stronie
  „za zgodność z oryginałem” – miejscowość, data i czytelny podpis,

 4. podpisane czytelnie przez kandydata i złożone w formie odrębnych dokumentów pisemne oświadczenia:

 1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ,

 2. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 3. o braku skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
  lub
  umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. wyrażające zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wykraczających poza zakres wynikający z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, przez Starostę Grajewskiego na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa,

 5. o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

Dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem „Nabór na stanowisko: Młodszy referent” z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu i nr telefonu kandydata należy składać
w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B pokój nr 18, I piętro
w terminie do dnia 28 grudnia 2021 r. do godz. 15:30.

Oferty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, złożone w innej formie, jak również niespełniające wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane, a osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą o tym powiadamiane.

Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie bądź odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grajewie, a także na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Grajewie, ul. Strażacka 6B.

Grajewo, 15.12.2021 r.

 

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress