Ogłoszenie – praca

0
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy na umowę o pracę.
Wymagania:
· obywatelstwo polskie;
· posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej (Dz.U. 2021 poz. 2268 z późn. zm) tj. spełnienie co najmniej jednego
z niżej wymienionych warunków:
1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
2) ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
· pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
· brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
· stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów prawa z zakresu zadań realizowanych przez jednostkę, a w szczególności:
– ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
– ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
– ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
– ustanowienie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023,.Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.,
– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r.w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
– rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 08 czerwca 2012r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,
– rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych,
– ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, Pomost.
3. Preferowane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego.
4. Umiejętność pracy w zespole.
5. Wysokie umiejętności komunikacyjne.
6. Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
7. Obowiązkowość, rzetelność, punktualność.
8. Wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowiedzialność.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku m.in.:
1. Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.
2. Realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej.
3. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tytułu świadczeń.
4. Wdrażanie nowych form pracy socjalnej w oparciu o wytyczne standaryzacji pomocy społecznej.
5. Pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.
6. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajani niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
7. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstw.
8. Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
9. Sporządzanie przy wykorzystaniu posiadanego oprogramowania i sprzętu komputerowego sprawozdań z realizacji świadczeń z pomocy społecznej oraz zbiorów centralnych.
10. Opracowywanie decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej.
11. Sporządzenie list wypłat przyznawanych świadczeń.
12. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
13. Systematyczne ewidencjonowanie realizacji świadczeń pomocy społecznej przy wykorzystaniu homologowanego Oprogramowania POMOST.
14. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
15. Inne zadania zlecone przez Kierownika OPS w Szczuczynie nie wymienione powyżej, a związane bezpośrednio z pracą merytoryczną.
Oferujemy:
· zatrudnienie w ramach umowy na czas określony na pełen etat;
· zdobycie cennego doświadczenia;
· przyjazną atmosferę pracy;
· stałe godziny pracy.
Zgłoszenia zawierające:
· list motywacyjny, CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru o którym mowa w art. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
· kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
· kserokopie świadectw pracy (jeżeli posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;
· oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
· kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
· oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
· oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;
· dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Dokumenty prosimy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie lub pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn
z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie do 30 września 2022 r. do godz. 15.00.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie telefonicznie.
Informacja o wyborze oferty będzie zamieszczona na stronie BIP OPS w Szczuczynie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 86 273 50 81 lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie przy pl. 1000-lecia 23 (pokój nr 1).
Szczuczyn 20.09.2022r.
Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Szczuczynie
Dorota Cecylia Łaguna

 

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress