OGŁOSZENIE,STAROSTY GRAJEWSKIEGO,Nr WG.6840.2.2023 z dnia 11 maja 2023 r.

0

OGŁOSZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

Nr WG.6840.2.2023 z dnia 11 maja 2023 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. , poz. 344) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz.2213) ogłaszam pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zabytkowym budynkiem dworca kolejowego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 4996/2 o powierzchni 0,2385 ha, położonej w obrębie 0001 Grajewo, gmina Grajewo

 1. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona jako działka nr 4996/2 o pow. 0,2385 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 0001 Grajewo, jednostka ewidencyjna 20041_1 Grajewo, sklasyfikowana w całości jako Bi- inne tereny zabudowane.

Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta LM1G/00031599/6.

Dział III księgi wieczystej LM1G/00031599/6 zawiera m.in. ograniczenia:

– nieodpłatne użytkowanie z wykluczeniem pobierania jakichkolwiek pożytków, polegające na zapewnieniu wyznaczonym przez PKP S.A. osobom nieodpłatnego dostępu do urządzeń teletechnicznych PKP S.A. znajdujących się na działkach, nabytych umową przeniesienia użytkowania wieczystego gruntu i własności posadowionych na nim budynków celem wygaszenia zobowiązania podatkowego, oświadczenia o ustanowieniu użytkowania z dnia 23.08.2002 r. Rep. A nr 3050/2002 oraz

– nieodpłatne użytkowanie na rzecz PKP Energetyka Spółka z o.o. z wykluczeniem pobierania jakichkolwiek pożytków, polegające na zapewnieniu wyznaczonym przez PKP Energetyka Spółka z o.o. osobom nieodpłatnego dostępu do kablowych linii elektroenergetycznych, znajdujących się na działkach, nabytych ww. aktem notarialnym do rozdzielni niskiego napięcia, znajdującej się w budynku dworca.

Dział IV księgi wieczystej LM1G/00031599/6 stanowi, iż nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.

Przedmiotowa działka znajduje się na terenie, na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Grajewa, zatwierdzonym uchwałą Nr 75/XV/99 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewa, zmienionym uchwałami Rady Miasta Grajewo Nr XXI/119/08 z dnia 11 kwietnia 2008 r. i Nr XXI/140/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r., działka nr 4996/2 położona jest w strefie miejskiej IIB, w zespole dworca kolejowego z zabytkowym budynkiem dworca. Położona jest na obszarze rewitalizacji ustalonym uchwałą Nr XXXIX/303/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Grajewo (Dz. Urz. Woj. Podl., poz. 3278) i nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485 z późn. zm.). Rada Miasta Grajewo nie ustanowiła w ww. uchwale prawa pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji. Na przedmiotową działkę nie były wydawane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ani o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w strefie pośredniej miasta Grajewo przy ul. Kolejowej 19, w bezpośrednim otoczeniu terenów kolejowych. Działka posiada dostęp do drogi publicznej- łącznik od ul. Kolejowej o nawierzchni asfaltowej. Kształt nieruchomości zbliżony jest do wydłużonego prostokąta. Nieruchomość jest zabudowana dwukondygnacyjnym zabytkowym budynkiem dworca kolejowego o powierzchni użytkowej 1236 m2. Budynek ten jest wpisany do rejestru zabytków wraz z terenem o promieniu 100 m wokół obiektu.

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał pozwolenie na zbycie przedmiotowej nieruchomości pod warunkiem, że w umowie sprzedaży, przy określaniu sposobu korzystania z zabytku, zostanie nałożony na nabywcę obowiązek przeprowadzenia niezbędnych prac konserwatorskich w odniesieniu do drewnianego zadaszenia nad peronami w terminie 2 lat od dnia nabycia zabytku, po uzyskaniu stosownego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

 1. TRYB PRZETARGU:

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zabytkowym budynkiem dworca kolejowego.

 1. WARUNKI PRZETARGU:

  1. Cena wywoławcza:

1 782 000,00 zł ( słownie złotych: jeden milion siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące 00/100). Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm).

  1. Wysokość wadium, formy, termin i miejsce jego wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 178 200,00 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście 00/100).

Ww. wadium należy wpłacić, w terminie do dnia 10 lipca 2023 r. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Grajewie

22 1020 1332 0000 1902 0037 9404 bank PKO BP SA.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Grajewie podany powyżej. Brak środków na ww. koncie w ustalonym terminie, uznaje się jako niewpłacenie wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu -warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium.

Zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

  1. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu: Starostwo Powiatowe w Grajewie ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530.

4) W przetargu mogą brać udział osoby, które w wymaganym terminie wpłacą wadium oraz złożą w zamkniętej kopercie pisemną ofertę.

5) Pisemna oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
 2. datę sporządzenia oferty;
 3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Grajewie oznaczonej jako działka nr 4996/2 oraz ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu i nie wnosi z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu — żadnych zastrzeżeń;
 4. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty, oferowana cena powinna być wyższa od ceny wywoławczej nieruchomości;
 5. proponowany sposób zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości;
 6. proponowany termin zagospodarowania oferowanej do sprzedaży nieruchomości.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody, stanowiące podstawę zwolnienia z tego obowiązku.

Oferta musi być czytelna i nie może budzić wątpliwości co do treści.

6) Oferty należy składać w terminie do dnia 10 lipca 2023 r. do godz. 1530 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Grajewie lub na adres Starostwa Powiatowego w Grajewie ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki nr 4996/2 położonej w obrębie Grajewo — nie otwierać przed dniem 14.07.2023 r. godz. 1000.”

 1. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą zakwalifikowane do części niejawnej przetargu.
 2. Nie dopuszcza się zmiany oferty po jej złożeniu.
 3. Termin i miejsce części jawnej przetargu:

Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, (pokój 32, II piętro – sala konferencyjna) 14 lipca 2023 r. o godz.1000.

10) Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej – wadium podlega przepadkowi.

11) Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów z podaniem przyczyny.

12) Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

13) Zawarcie umowy sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu jako nabywca, nastąpi po wpłaceniu zaoferowanej kwoty, pomniejszonej o wpłacone wadium najpóźniej na 5 dni przed zawarciem umowy, na wskazane w zawiadomieniu konto Starostwa Powiatowego w Grajewie. Nabywca obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym notarialnych i sądowych oraz należnych podatków.

14) Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku

przetargu, zaskarżyć do Wojewody Podlaskiego czynności związane z przeprowadzeniem przetargu za pośrednictwem Starosty Grajewskiego.

15) Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 2278).

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od uczestnika przetargu, zwanych dalej „danymi osobowymi uczestnika przetargu” jest Starosta Grajewski z siedzibą w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B, 19-200 Grajewo, adres e-mail: powiat@starostwograjewo.pl, tel. 86 273 84 63, zwany dalej „Administratorem”.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@starostwograjewo.pl, telefonicznie pod numerem 86 273 84 63 lub pisemnie na adres Administratora.

 3. Dane osobowe uczestnika przetargu przetwarzane będą w celach:

 1. realizacji zadań publicznych związanych z przeprowadzaniem procedury przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Dane osobowe przetwarzane będą
  w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213),

 2. archiwalnych i kontrolnych, w szczególności w celu realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. Odbiorcami danych osobowych uczestnika przetargu mogą być:

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem lub
w oparciu o inny instrument prawny przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora, np. obsługa z zakresu ochrony danych osobowych, IT, informatyczna, z zakresu niszczenia dokumentów, hostingowa (hosting poczty elektronicznej),

3) inni odbiorcy, którym udostępniane są dane osobowe, np. obsługa prawna, podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, w szczególności operatorzy pocztowi oraz podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 1. Dane osobowe uczestnika przetargu przechowywane będą do chwili załatwienia sprawy, w której zostały zebrane, a następnie w celach archiwalnych i kontrolnych – przez okres zgodny z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

 1. Uczestnikowi przetargu przysługuje:

 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych uczestnika przetargu, w tym prawo do uzyskania kopii danych,

 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych,

 3. prawo do usunięcia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych
  w art. 17 RODO,

 4. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,

 5. prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,

 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,

 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 1. Dane osobowe uczestnika przetargu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.

 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów regulujących zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa i jest niezbędne do przeprowadzenia procedury przetargowej.

Starosta

Waldemar Remfeld

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress