Powiatowy Przewodnik po formach opieki zdrowotnej

0

Przewodnik po dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie powiatu grajewskiego.

Niniejszy przewodnik powstał w celu zaznajomienia z placówkami, udzielającymi pomocy w różnym zakresie osobom z zaburzeniami psychicznymi.

I. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ.
1. Oddział Psychiatryczny zintegrowany z Poradnią Zdrowia Psychicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo, tel. 86 2723271, fax 086 2722041, www.szpital-grajewo.pl, e-mail: szpital_grajewo@post.pl. Oddział liczy 30 łóżek, Oddział świadczy usługi w zakresie: diagnostyki psychiatrycznej, diagnostyki psychologicznej, leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi, leczenia współistniejących schorzeń somatycznych, leczenia zaburzeń psychotycznych, afektywnych, lękowych oraz otępiennych, psychoterapii poznawczej zaburzeń nastroju i lękowych, psychoedukacji rodziny, pomocy psychologicznej dla rodzin dotkniętych psychozą, nawiązywania kontaktów ze środowiskiem rodzinnym pacjenta, współpracy z ośrodkami pomocy społecznej w rejonie leczenia, zajęć terapeutycznych, personel Oddziału stanowią: lekarze psychiatrzy, psycholodzy, terapeuta zajęciowy, pracownik socjalny, pielęgniarki i sanitariusze, godziny pracy Poradni Zdrowia Psychicznego: poniedziałek 8:00-9:00, 10:00-14:30, wtorek i czwartek 11:00-15:00, środa 11:00-20:00, piątek 8:00-9:00, 10:00-15:00; aby skorzystać z usług Poradni nie jest potrzebne skierowanie, Poradnia oraz Oddział świadczą usługi w ramach podpisanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
2. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Medicus” S.C., Os. Południe 9, 19-200 Grajewo, tel. 86 2724350, fax 86 2724350, www.medicus.grajewo.com, e-mail: medicus@grajewo.com. godziny pracy Poradni: poniedziałek i wtorek 16:00-20:00, piątek 15:00-20:00, sobota 8:00-14:00, personel Poradni stanowią: lekarz psychiatra, psycholog-psychoterapeuta, psychoterapeuta, pielęgniarka, Poradnia świadczy usługi w zakresie: leczenia nerwic, depresji, zespołów psychotycznych, leczenia i porad w uzależnieniach od alkoholu i innych środków, po przebytych urazach, udarach z podejrzeniem chorób neurodegeneracyjnych (min. Parkinsona, Alzheimera) porad psychologicznych, terapii indywidualnych i grupowych, psychoanalizy, wsparcia dla osób, które odczuwają pogorszenie stanu psychicznego i emocjonalnego, przejawiają trudności z planowaniem działań i ich realizacją, mają trudności z rozwiązywaniem problemów, doświadczają zaburzeń mowy oraz funkcji językowych na skutek udaru mózgu, urazu, zauważają gorsze funkcjonowanie pamięci, uwagi. Poradnia świadczy usługi w ramach podpisanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
II. DOSTĘPNE FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ.
1. Ośrodki Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie, ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo, tel. 86 2730860, fax 86 2730861, www.mops.grajewo.pl, e-mail: mops@mops.grajewo.pl, godz. pracy: poniedziałek – piątek 7:30-15:30, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, tel./fax 86 2722260, www.gopsgrajewo.naszops.pl, e-mail: gops@grajewo.com, godz. pracy: poniedziałek – piątek 7:00-15:00, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie, Pl. 500-lecia 15, 19-213 Radziłów, tel. 86 2736872, fax 86 2737111 www.radzilow.pl, e-mail: gops@gminaradzilow.pl, godz. pracy: poniedziałek – piątek 7:30-15:45, Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie, ul. Warszawska 9, 19-206 Rajgród, tel. 86 2721845, fax 86 2721830, www.opsrajgrod.cba.pl, e-mail: ops_rajgrod@op.pl, godz. pracy: poniedziałek – piątek 7:00-15:00, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie, Pl. 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, tel. 86 2735080, fax 86 2735081, www.um.szczuczyn.pl, e-mail: ops@szczuczyn.pl, godz. pracy: poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 7:30-15:30, środa 9:00-17:30, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu, Pl. Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz, tel. 86 2731001 wewn. 24, 25, fax 86 2731001, e-mail: opswasosz@poczta.onet.pl, godz. pracy: poniedziałek – piątek 7:30-15:30, są jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w gminach, jednym z zadań ośrodków jest organizacja na obszarze swojego działania – w porozumieniu z zakładami psychiatrycznej opieki zdrowotnej – oparcia społecznego dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz w sprawach bytowych. Do zadań tych ośrodków należy więc m. in. podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego życia, organizowanie w środowisku społecznym pomocy ze strony rodziny, innych osób, grup, organizacji społecznych i instytucji, udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej oraz innych świadczeń na zasadach
określonych w ustawie z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.).
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 2B, 19-200 Grajewo, tel. 86 2728489, e-mail: sds.grajewo@gmail.com, godz. pracy: poniedziałek – piątek 7:00-16:00 jest jednostką prowadzoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie, jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych, zamieszkałych na terenie miasta Grajewo, nie wymagających leczenia szpitalnego bądź opieki stacjonarnej, posiada 34 miejsca, świadczone usługi obejmują różne formy terapii indywidualnej i grupowej prowadzone z uwzględnieniem potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników, w tym: trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania wolnego czasu, pośrednictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, terapia ruchowa, muzyczna i plastyczna, gorący posiłek (obiad i terapia kulinarna),
Ważną formą działalności Domu jest działalność integracyjna, a także współpraca z instytucjami i stały kontakt z rodzinami podopiecznych. personel Domu stanowią: pracownik socjalny, instruktor kulturalno-oświatowy, instruktor ds. muzycznych, instruktor ds. plastycznych, instruktor ds. rehabilitacji, psycholog, pedagog, lekarz psychiatra, pielęgniarka.
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 74c, 19-200 Grajewo, tel./fax 86 2738709, www.pcpr.grajewo.pl, e-mail: pcprgrajewo@wp.pl, godz. pracy: poniedziałek – piątek 7:30-15:30 jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, nadrzędnym celem jednostki jest realizacja zadań w sferze pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.), w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 546) – są to zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi na mocy przepisów ustawowych, jednym z zadań Centrum jest dofinansowanie – ze środków, pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (w tym osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo), w tym:
a) dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,
b) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki,
c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
4 Przewodnik….
d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
e) dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej, sprawuje nadzór nad Domem Pomocy Społecznej w Grajewie, wydaje też decyzje o umieszczeniu w Domu.
4. Dom Pomocy Społecznej w Grajewie, ul. dr T. Nowickiego 1, 19-200 Grajewo, tel./fax 86 2722724, e-mail: dompomocygrajewo@wp.pl przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, jego działalność podstawową stanowi zapewnienie całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokojenie ich potrzeb: bytowych – miejsce zamieszkania, wyposażenie w niezbędne meble, sprzęt, bieliznę oraz środki higieny osobistej, utrzymanie czystości, wyżywienie, opiekuńczych – zapewnienie całodobowej opieki, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, w załatwianiu spraw osobistych z uwzględnieniem stanu zdrowia, sprawności psychofizycznej, a także indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańców, wspomagających – udział w terapii zajęciowej, rehabilitacji, zaspokajanie potrzeb religijnych i kulturalnych, edukacyjnych – zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze przeprowadzane przez nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie, na terenie Domu, umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących im na podstawie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłatę ryczałtową za leki; usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej świadczy lekarz rodzinny, który – w przypadku takiej konieczności – kieruje mieszkańców Domu do lekarzy specjalistów, posiada 39 miejsc, personel specjalistyczny Domu stanowią: pracownik socjalny, technik fizjoterapii, instruktor terapii zajęciowej, pielęgniarki, opiekunowie, pokojowe.
III. DOSTĘPNE FORMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ.
1. Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, tel. 86 2613011, fax 86 2723605, www.pupgrajewo.pl, e-mail: bigr@praca.gov.pl, godz. pracy: poniedziałek – piątek 7:30-15:30 prowadzi pośrednictwo pracy poprzez udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, realizuje poradnictwo zawodowe, udzielając bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, w szczególności na: udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych, kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia, inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy; kieruje na szkolenia w celu zmiany lub podniesienia kwalifikacji zawodowych, inicjuje, organizuje i prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, organizuje staże, roboty publiczne i prace interwencyjne, przyznaje bezrobotnemu i poszukującemu pracy środki na podjęcie działalności gospodarczej, refunduje koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub poszukującego pracy.
2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Grajewie, Os. Południe 61, 19-200 Grajewo, tel./fax 086 2738817 oraz filia WTZ w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 61, 19-230 Szczuczyn, tel. 530 787 918; www.wtzgrajewo.pl, e-mail: mgutowska@wtzgrajewo.pl, godz. pracy: poniedziałek – piątek 7:00-15:00 uczestnikami WTZ mogą być osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem „uczestnictwo w terapii zajęciowej” posiada 12 pracowni tematycznych (7 w Grajewie, 5 w Szczuczynie), w których odbywają się zajęcia z rehabilitacji społeczno-zawodowej dla 60-osobowej grupy uczestników warsztatu – osób niepełnosprawnych (35 podopiecznych w Grajewie, 25 podopiecznych w Szczuczynie), realizowane są: zajęcia w 5-osobowych grupach terapeutycznych w pracowniach: plastyczno-ceramicznych, krawiecko-dziewiarskich, informatycznych, muzyczno-rehabilitacyjnych, gospodarstwa domowego, introligatorskiej, politechnicznej, indywidualne oraz grupowe zajęcia z psychologiem, indywidualne zajęcia z logopedą, grupowe zajęcia warsztatowego zespołu muzyczno-wokalnego „Tacy Sami”, grupowe zajęcia warsztatowego zespołu teatralnego „Niezapominajki”, grupowe zajęcia warsztatowej grupy tanecznej „KAMP”, grupowe zajęcia warsztatowej grupy sportowej „WTZ – start”, indywidualne i grupowe pogadanki o zdrowiu oraz opieka medyczna, indywidualne i grupowe spotkania uczestników Warsztatu z księdzem, personel specjalistyczny Warsztatu stanowią: terapeuci zajęciowi, pracownik socjalny, logopeda, psycholog, rehabilitanci- fizjoterapeuci.
3. Spółdzielnia Inwalidów w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 19A, 19-230 Szczuczyn, tel. 86 2735128, fax 86 2725607, www.spins.pl, e-mail: spins.szczuczyn@wp.pl od 01.07.2012 r. jest zakładem pracy chronionej (czyli obiekty i urządzenia użytkowane przez ten zakład odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich, a także jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne).
6 Przewodnik….
IV. INNE FORMY POMOCY.
1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie, ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo, tel./fax 86 2723587, www.ppp.grajewo.com, e-mail: pppgrajewo@wp.pl, godz. pracy: poniedziałek – piątek 8:00-16:00 zajmuje się: udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka, terapią zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, pomocą uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej, pomocą rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów, wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły. zadania swoje realizuje poprzez diagnozę, terapię, konsultację i doradztwo, działalność psychoedukacyjną i profilaktyczną, interwencję w środowisku ucznia oraz działalność informacyjną, przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grajewie działa zespół orzekający, który wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły oraz opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju. personel Poradni stanowią: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradca zawodowy.
2. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie, ul. Ełcka 11, 19-200 Grajewo, tel./fax 86 2723115, www.zs3.grajewo.net.pl, e-mail: zs3grajewo@gmail.com świadczy usługi oświatowe na rzecz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprężonymi, w tym autyzmem, z niepełnosprawnością narządów ruchu, niedosłuchem, zaburzeniami zachowania i psychicznymi oraz na rzecz rodziców uczniów i środowiska, najważniejszym celem szkoły jest wykształcenie u uczniów umiejętności niezbędnych do samodzielnego i kulturalnego funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie, w szczególności do: podejmowania wysiłku w przezwyciężaniu własnej niepełnosprawności, rozwijania talentów i zainteresowań, współżycia i współpracowania z innymi ludźmi, przestrzegania prawa i norm zwyczajowych, zdobywania dalszej wiedzy i podejmowania pracy zawodowej, w ramach Zespołu Szkół funkcjonują: Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna z Oddziałem Przedszkolnym Specjalnym, Publiczne Gimnazjum Nr 4 Specjalne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, Szkoła Przysposabiająca do Pracy Zawodowej, szkoła prowadzi również zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, szkoła zatrudnia specjalistów w osobach 2 psychologów, 2 pedagogów, logopedy, a także surdopedagoga, nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej – od 3. do 25. roku życia – zarówno dla uczniów szkoły, jak i dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie, a także indywidualnie w domu ucznia.
3. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo, tel./fax 86 2610407, www.starostwograjewo.pl, zakładka: Wydziały → Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, e-mail: kwyluda@starostwograjewo.pl, godz. pracy: poniedziałek – piątek 8:00-16:00 wydaje legitymacje osoby niepełnosprawnej, wydaje karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych i placówek, zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, wydaje orzeczenia o niepełnosprawności dla osób w wieku do 16 lat i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób w wieku powyżej 16 lat, orzeczenie – poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności – zawiera wskazania dotyczące: odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, w tym specjalistycznego, zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej, uczestnictwa w terapii zajęciowej, konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki, konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), stwierdzenia prawa osoby niepełnosprawnej do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, posiadane orzeczenie służy do celów pozarentowych i pozwala korzystać z pewnych uprawnień, pomocy i ulg, np.: ulg podatkowych, komunikacyjnych, zwolnień z opłat radiowo-telewizyjnych – na podstawie odrębnych przepisów, pomocy społecznej, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowania sprzętu ortopedycznego oraz środków pomocniczych, przywilejów pracowniczych (np. dodatkowy urlop, krótszy czas pracy), uzyskania karty parkingowej, ulgowej opłaty za wydanie paszportu (50% opłaty podstawowej), zniżki na bilety wstępu do kina, teatru, muzeum, na basen.
4. Stowarzyszenie „Szkoła Naszą Szansą” przy Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie, ul. Ełcka 11, 19-200 Grajewo, tel. 86 2723115 nastawione jest głównie na działalność w stosunku do niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, skupia się na organizowaniu imprez, konkursów i festiwali dla dzieci i młodzieży, mających na celu wspieranie i rozwój osób niepełnosprawnych, a także ich integrację ze sprawnymi rówieśnikami.
5. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (SWISON), Os. Centrum 38A, 19-200 Grajewo, tel./fax 86 2738542, www.wtzgrajewo.pl, zakładka SWISON, e-mail: azswison@gmail.com zajmuje się działalnością wobec osób niepełnosprawnych, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi, główna działalność skupia się wokół poradnictwa i terapii, w ramach SWISON-u działa Ośrodek Wsparcia Społecznego, realizujący poradnictwo i informację dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, Punkt Informacji o Prawach i Obowiązkach Obywateli, a także Warsztat Terapii Zajęciowej w Grajewie.

Opracował: Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, tel. 086 2738464, www.starostwograjewo.pl, e-mail: ws@starostwograjewo.pl, godz. pracy: poniedziałek – piątek 7.30.-15.30.
Grajewo 2016

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
x