Zarząd Powiatu Grajewskiego z absolutorium

0

W dniu 22 maja w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie odbyły się obrady L sesji Rady Powiatu Grajewskiego.

Starosta Zygmunt Kruszyński przedstawił sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2017 r. W swoim wystąpieniu Starosta poinformował, iż budżet powiatu grajewskiego na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/139/16 na sesji  w dniu 15 grudnia 2016 roku.
W ciągu roku kalendarzowego był on wielokrotnie zmieniany poprzez stosowne uchwały podejmowane przez Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu. Wykonanie dochodów za 2017 r. wyniosło 48.629.366,96 zł, co stanowi 97,76% planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 46.531.687,63 zł, co stanowi 91% planu. Wykonanie budżetu powiatu za 2017 r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 2.097.679,33 zł. Zadłużenie powiatu na koniec grudnia 2017 roku wyniosło 180.000,00 zł.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Jan Ginel przedstawił zebranym opinię Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2017 r., przeprowadzonej w dniu 10 maja 2018 r. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że w 2017 r. budżet powiatu grajewskiego został zrealizowany prawidłowo i racjonalnie. Dochody uzyskano w wysokości niewiele niższej niż zaplanowano, a wydatki były o 9% niższe od planowanych, co jednak nie wpłynęło na jakość realizowanych zadań. Uwzględniając powyższe ustalenia, Komisja Rewizyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu powiatu za 2017 r. i zawnioskowała o jego zatwierdzenie, wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2017,  przez Radę Powiatu Grajewskiego.

W toku dyskusji padło pytanie, jakie są przyczyny niskiego – na poziomie 79% w stosunku do planowanych –  wykonania dochodów majątkowych. Wyjaśnień w tej kwestii udzieliła skarbnik Maria Jasińska. Poinformowała, iż na niższym od planowanego wykonania dochodów majątkowych w 2017 r. zaważyły dwie kwestie. Po pierwsze fakt, iż  powiat nie otrzymał oczekiwanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją i poniesieniem wydatków w ubiegłym roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy – Dusze”; jest to kwota około 600 tys. zł. Wniosek o płatność złożony przez powiat 31 października 2017 r. ostatecznie zweryfikowano i płatność została zatwierdzona do realizacji w dniu 23 stycznia 2018 r. Po drugie – we wrześniu ubiegłego roku nastąpiła zmiana przepisów prawa, które dotyczyły stwierdzania samodzielności lokali, przez co nastąpiło opóźnienie procedury przetargowej tyczącej sprzedaży lokalu mieszkalnego w Niećkowie – w tym wypadku kwota jest znacznie mniejsza i waha się w granicach 50 tys. zł

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku wydała pozytywną opinię w sprawie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2017 rok.

Wobec powyższego, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu, sprawozdaniem finansowym powiatu, informacją o stanie mienia powiatu grajewskiego na koniec grudnia 2017 roku, i po zapoznaniu się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Grajewskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu grajewskiego za rok 2017, przystąpiono do głosowania uchwały, na mocy której udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu – radni jednomyślnie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium.

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress