Budżet Obywatelski 2017

0

Ile pieniędzy jest w Budżecie Obywatelskim?

Na realizację zgłaszanych przez Was pomysłów w 2017 roku przygotowaliśmy:

50 tysięcy złotych

Jest to jednocześnie górny limit kosztu pojedynczego zadania, które może być zgłoszone do realizacji

Budżet obywatelski – co to jest?

 • Budżet obywatelski to nieformalny zwrot określający wydzieloną część budżetu miasta, w ramach którego wyznaczona odgórnie kwota wydatków przeznaczona jest na inicjatywy i projekty inwestycyjne bezpośrednio zgłaszane przez społeczeństwo lokalne.
 • Oznacza to, że jeśli uważasz, iż w naszym mieście trzeba coś zrobić, wybudować, naprawić, zorganizować, itp., itd. to możesz to zgłosić do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego.
 • Jeśli twój pomysł poprą inni mieszkańcy to zostanie on zrealizowany przez Urząd Miejski w Szczuczynie.

Kto może składać propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego ?

 • Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec miasta Szczuczyna,
 • Propozycję zadania należy złożyć na specjalnym formularzu dostępnym w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie lub na stronie internetowej www.um.szczuczyn.pl,
 • Propozycja zadania musi być wstępnie poparta (na piśmie) przez co najmniej 25 mieszkańców miasta.

Czy do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego mogę zgłosić każdy pomysł?

Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane zadania należące do katalogu zadań własnych gminy czyli dotyczące:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
3a) działalności w zakresie telekomunikacji;
4) lokalnego transportu zbiorowego;
5) ochrony zdrowia;
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
8) edukacji publicznej;
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
11) targowisk i hal targowych;
12) zieleni gminnej i zadrzewień;
13) cmentarzy gminnych;
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
18) promocji gminy;
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239); 20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być możliwe do zrealizowania w ramach jednego roku. 

Gdzie mogę złożyć swoją propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego?

Wypełniony formularz z propozycją zadania będzie można złożyć:

 • bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie – sekretariat pok. nr 14, z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski [rok w którym jest realizowany np.: 2017]”,
 • pocztą na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski [rok w którym jest realizowany np.: 2017]”,
 • mailowo na adres: jbudzinska@um.szczuczyn.pl – w formie zeskanowanego, wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza.

Jak wygląda proces wyboru zadań do realizacji?

 • Zgłoszone przez mieszkańców propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego podlegają wstępnej weryfikacji formalnej, której dokonują pracownicy Urzędu Miejskiego,
 • Lista pozytywnie zweryfikowanych projektów zostaje udostępniona mieszkańcom, którzy w wyznaczonym miejscu i czasie głosują na poszczególne zadania,
 • Za wybrane do realizacji uznaje się te zadania, które otrzymały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonej na Budżet Obywatelski w danym roku.

Ważne daty!

 • 1 – 22 luty 2017 r. – składanie przez mieszkańców propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego,
 • 6 marca 2017 r. – ogłoszenie listy projektów zgłoszonych przez mieszkańców do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego (po wstępnej weryfikacji),
 • 20 – 24 marca (godz. 15.30) 2017 r. – głosowanie mieszkańców Szczuczyna w sprawie wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego,
 • 31 marca (godz. 12.00) 2017 r. – ogłoszenie wyników głosowania.

UM w Szczuczynie

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress