Co z tą maturą w Powiecie Grajewskim?

1

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych typu liceum ogólnokształcące i technikum, aby uzyskać świadectwo dojrzałości, zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu maturalnego. Absolwenci muszą przystąpić do egzaminów o charakterze ustnym i pisemnym – w zakresie przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. Od roku 2015 absolwenci szkół ponadgimnazjalnych zdają egzamin maturalny w nowej formule. Zgodnie z tą formułą absolwent szkoły przystępuje obowiązkowo do 2 egzaminów w części ustnej i 4 egzaminów w części pisemnej. Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym, absolwent może przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych ‎przedmiotów.

Absolwent zdaje egzamin maturalny i uzyskuje świadectwo dojrzałości, jeśli w części ustnej i pisemnej
z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania
z egzaminu z danego przedmiotu oraz przystąpił do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).

Zdawalność matur w powiecie grajewskim na przestrzeni badanych 12 lat ulegała dość znacznym fluktuacjom, jednakże na tle województwa podlaskiego czy kraju wyniki zdawalności matur w powiecie w przeważającej liczbie przypadków były wyższe. Dodatkowo, począwszy od roku 2015, a więc od roku, w którym została wprowadzona matura w nowej formule, absolwenci szkół powiatu grajewskiego mogą poszczycić się wysoką zdawalnością matury, rosnącą z każdym kolejnym rokiem.

Wykres 1. Zdawalność matury w latach 2006-2017, po sesji wiosennej.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, iż wynik całkowity w zakresie zdawalności jest zaniżany niską zdawalnością matur w szkołach dla dorosłych (w liceach ogólnokształcących i nie istniejących obecnie uzupełniających liceach ogólnokształcących i technikach dla dorosłych). Pomimo tego, na przykład w roku 2017 osiągnięta zdawalność – po sesji wiosennej – dała powiatowi grajewskiemu pierwsze miejsce w województwie podlaskim (biorąc pod uwagę 14 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu) – ex aequo z powiatem zambrowskim. Po uwzględnieniu sesji poprawkowej powiat grajewski uplasował się na trzecim miejscu w województwie, ex aequo z miastem Białystok. Takie wyniki dowodzą wysokiego poziomu nauczania w szkołach powiatu grajewskiego.

Zdawalność w szkołach ponadgimnazjalnych jest zróżnicowana w zależności od typu szkoły. Zwykle wyższą zdawalność osiągają absolwenci liceów ogólnokształcących (za wyjątkiem liceów ogólnokształcących dla dorosłych) niż absolwenci techników. Ma to związek ze specyfiką nauczania w tych dwóch typach szkół. Pierwsze kształcą w zakresie ogólnym, dając uczniom potencjalnie większą wiedzę z przedmiotów, które zdawane są na maturze. Technika skupiają się na kształceniu zawodowym, przygotowując swoich uczniów i absolwentów do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Przypadki, kiedy wyniki matur w technikach nie odbiegają znacząco od wyników liceów, a dodatkowo występuje wysoka zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, świadczą o profesjonalnym podejściu kadry nauczycielskiej i wysokim poziomie nauczania w tych technikach.

W poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych powiatu grajewskiego, kończących się maturą, wyniki zdawalności matur kształtują się następująco:

  • w przypadku liceów ogólnokształcących:

Wykres 2. Zdawalność matury w latach 2006-2017 w liceach na terenie powiatu grajewskiego, po sesji wiosennej.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Grajewie w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie utrzymuje się stała wysoka zdawalność, kilkukrotnie sięgająca nawet 100%. W przypadku Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Grajewie, funkcjonującego w tym Zespole Szkół, zdawalność jest zmienna i raczej niska, ale w ostatnich latach wykazuje tendencję wzrostową.

W II Liceum Ogólnokształcącym w Grajewie w Zespole Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie zdawalność matur w skali przedstawionych 12 lat ulegała wahaniom, a począwszy od roku 2014 delikatnemu pogorszeniu, ale w dalszym ciągu utrzymuje się na wysokim poziomie (po sesji poprawkowej sięga nawet 98%).

W Liceum Ogólnokształcącym w Szczuczynie w Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie zdawalność matur wykazywała dużą zmienność i – podobnie jak II Liceum Ogólnokształcące w Grajewie – Liceum to odnotowało spadek zdawalności w roku 2014. W roku 2016 zdawalność uległa znacznej poprawie. Niestety, od roku 2017 (od roku szkolnego 2016/2017) Liceum Ogólnokształcące w Szczuczynie pozostaje bez naboru i bez uczniów.

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie przystępowali do matury w roku 2014, 2015 (tyle samo zdających, co w przypadku Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Grajewie czy Liceum Ogólnokształcącego w Szczuczynie) i 2017 (zaledwie 6 zdających). Zdawalność uległa poprawie, ale odbiega od zdawalności w szkołach dla młodzieży.

Ogólnie licea dla dorosłych, funkcjonujące na terenie powiatu grajewskiego, odnotowują stosunkowo niską zdawalność matur, ale z tendencją zwyżkową. Natomiast funkcjonujące licea ogólnokształcące dla młodzieży osiągają stabilną i wysoką zdawalność, otwierającą absolwentom drogę do podjęcia nauki na kolejnym etapie kształcenia – w szkole wyższej.

  • w przypadku techników:

 

Wykres 3. Zdawalność matury w latach 2006-2017 w technikach na terenie powiatu grajewskiego, po sesji wiosennej.

W przypadku techników, zdawalność matur podlega większym fluktuacjom niż w przypadku liceów ogólnokształcących. Jak wspomniano wyżej, jest to w dużej mierze wynik skupiania się tych szkół na kształceniu zawodowym, przygotowującym swoich uczniów i absolwentów do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Ogólnie jednak zdawalność matur w większości techników prowadzonych przez powiat grajewski stabilizuje się i osiąga poziom powyżej 80 %. Wyjątkiem jest tylko Technikum w Szczuczynie, które po dużym spadku zdawalności w 2013 r., powoli odbudowuje wyniki.  Technikum to jest jedyną szkołą, która odnotowuje tak dużą zmienność w zdawalności matur.

Stosunkowo dużą zmienność wyników zdawalności odnotowywało także Technikum w Niećkowie, jednakże tendencja wskazuje wyraźnie na stopniową poprawę zdawalności absolwentów tej szkoły. Szkoła ta przez wiele lat z wynikami zdawalności poniżej wyników Technikum w Grajewie czy Wojewodzinie, w roku 2017 nie tylko osiągnęła ich poziom, ale wręcz osiągnęła lepsze rezultaty.

Technikum w Grajewie i Technikum w Wojewodzinie natomiast są szkołami z dość stabilną zdawalnością, utrzymująca się w granicach 80-100 %.

Przy tak dużej zdawalności matur w technikach powiatu grajewskiego, a także łącznie z występującą w tych szkołach wysoką zdawalnością egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, szkoły te gwarantują możliwość kontynuacji nauki w szkole wyższej, szczególnie szkole wyższej zawodowej typu politechnika lub też wprowadzają swoich absolwentów na rynek pracy, dając możliwość podjęcia zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.

 

Udostępnij:

Jeden komentarz

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress