Oferta pracy w UM Szczuczyn

0

BURMISTRZ SZCZUCZYNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

ds. gospodarki odpadami komunalnymi, spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, informacji niejawnych

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Szczuczynie
Plac 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i informacji niejawnych wymiar czasu pracy – 1/4 etatu, pozostałe 3/4 etatu praca w Referacie Komunalnym, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej.

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe.

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. jest obywatelem polskim;
 2. posiada wykształcenie wyższe – preferowane administracyjne lub ochrona środowiska;
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:

 1. znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktów wykonawczych do ustawy;
 2. znajomość ustawy o odpadach;
 3. znajomość ustawy Ordynacja podatkowa;
 4. aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);
 5. znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym;
 6. znajomość o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 8. znajomość przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego;
 9. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

IV. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Do zadań pracownika na zajmowanym stanowisku w szczególności należy:

1. Realizacja spraw obronnych w szczególności:

 1. opracowanie i aktualizowanie dokumentów w ramach planowania i programowania obronnego, w tym:
  a) planu operacyjnego funkcjonowania Gminy;
  b) dokumentów stanowiska kierownika (SK) i przemieszczania się na zapasowe miejsce pracy Burmistrza;
 2. opracowanie, prowadzenie i aktualizowanie dokumentów stałego dyżuru;
 3. wykonywanie zadań związanych z planowaniem i nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych (przygotowania projektów decyzji administracyjnych) na terenie Gminy;
 4. opracowanie i aktualizowanie dokumentów (planu) akcji kurierskiej;
 5. planowanie i organizowanie szkolenia obronnego na terenie Gminy;
 6. prowadzenie kontroli wykonywania zadań obronnych w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych.

2. Realizacja spraw z zakresu obrony cywilnej, w szczególności:

 1. opracowanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej Gminy;
 2. opracowanie i uzgadnianie rocznych planów działania;
 3. organizowanie, prowadzenie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej;
 4. organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej;
 5. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz
 6. systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
 7. tworzenie i przygotowanie do działania jednostek organizacyjnych (formacje) obrony cywilnej;
 8. prowadzenie magazynu i ewidencjonowanie sprzętu obrony cywilnej;
 9. opracowanie informacji dotyczących realizowania zadań w zakresie obrony cywilnej.

3. Realizacja spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, w szczególności:

 1. obsługa i funkcjonowanie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego;
 2. kierowanie działaniami prowadzonymi na obszarze Gminy, w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej;
 3. kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem zagrożeń na terenie Gminy;
 4. opracowanie gminnego planu reagowania kryzysowego;
 5. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania Gminy:
 6. zapewnienie na obszarze Gminy pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, nadzoru nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności, realizacji zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa;

4. Prowadzenie informacji niejawnych.

5. Wydawanie decyzji o zezwoleniu na imprezę masową

6. Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach w tym w szczególności:

 1. prowadzenie czynności administracyjnych związanych z obsługą i funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
 2. nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku wynikających z przepisów ustawy i Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy;
 3. prowadzenie ewidencji opłat śmieciowych w systemie informatycznym zgodnie z zasadami rachunkowości;
 4. stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi;
 5. aktualizacja projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja;
 6. współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
 7. analiza i weryfikacja sprawozdań od podmiotów odbierających odpady komunalne oraz przygotowanie i przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi;
 8. kontrolowanie przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczuczyn oraz kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne;
 9. współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
 10. planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
 11. realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych;
 12. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie m.in. dotyczących ustalenia wysokości opłaty śmieciowej;
 13. przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, upomnień i tytułów egzekucyjnych;
 14. realizacja Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Azbestowych oraz prowadzenie bazy azbestowej;
 15. przygotowywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy;

7. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim, właściwymi organami i instytucjami w sprawach szeroko pojętej ochrony środowiska, przygotowywanie informacji i sprawozdań, udostępnianie informacji o środowisku.

8. Realizacja zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz Gminnym Programie Ochrony Środowiska w tym miedzy innymi jego aktualizowanie.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym.

1. Miejsce pracy: praca w budynku Urzędu; bezpieczne warunki pracy na stanowisku; budynek, pomieszczenie pracy oraz pomieszczenia socjalne niedostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wymiar czasu pracy: pełen etat, 40 godzin tygodniowo.

2. Stanowisko pracy: stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymaga współdziałania z innymi jednostkami. Kontakty pracownika z interesantami na ogół częste. Pracownik wykonuje zadania przydzielone przez przełożonego zgonie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

Burmistrz Szczuczyna informuje, że w grudniu 2015 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6% i wynosił 6,05 %.

VI. Wskazanie wymaganych dokumentów.

1. Dokumenty niezbędne:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. życiorys i list motywacyjny,
 3. kserokopia dowodu osobistego,
 4. odpis lub uwiarygodniona kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopia świadectw pracy (potwierdzające posiadany staż pracy),
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku lub oświadczenie,
 7. oświadczenie, że nie było się karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,
 8. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 11. „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm)”

2. Dokumenty dodatkowe:

– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności.

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi, spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, informacji niejawnych.” do dnia 18.01.2016 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie pokój nr 14 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie ul. Plac 1000-lecia 23 (decyduje data wpływu).

Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress