Ogłoszenie o naborze

0

BURMISTRZ SZCZUCZYNA

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

ds. inwestycji, zamówień publicznych i pozyskiwania środków pozabudżetowych

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Szczuczynie

plac 1000-lecia 23

19-230 Szczuczyn

 

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Nazwa stanowiska : Stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych i pozyskiwania środków
pozabudżetowych

Wymiar czasu pracy: 1etat;

Komórka organizacyjna: Referat Rozwoju i Inwestycji

Pracodawca zastrzega sobie możliwość zatrudnienia na czas określony.

 

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska,
ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe.

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie, Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,;

 2. posiada wykształcenie wyższe – preferowane techniczne;;
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią;

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:

 1. znajomość przepisów ustawy – Prawo budowlane;
 2. znajomość ustawy – Prawo Zamówień Publicznych;

 3. znajomość ustawy o finansach publicznych;

 4. znajomość ustawy o samorządzie gminnym;

 5. zdolności organizacyjne, komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność;
 6. preferowane (nieobligatoryjne):
 1. doświadczenie zawodowe, co najmniej 2 lata pracy,
 2. posiadanie umiejętności i wiedzy z zakresu pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych, prowadzenia i rozliczania rzeczowo-finansowego inwestycji,
 3. przygotowywania umów, sporządzania rozliczeń kosztów zrealizowanych inwestycji,
 4. doświadczenie w zakresie organizacji i prowadzenia procesu inwestycyjnego, organizacji i nadzoru robót budowlanych,

IV. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Do zadań pracownika na zajmowanym stanowisku w szczególności należy:

 1. W zakresie pozyskiwania środków zagranicznych i krajowych

 1. W zakresie aplikowania o środki z zewnętrznych źródeł na współfinansowanie zadań Gminy, w tym głównie z funduszy Unii Europejskiej:

 1. bieżące monitorowanie zmian aktów prawnych i procedur związanych z aplikowaniem o dofinansowanie realizacji projektów;

 2. opracowywanie dokumentów i wniosków aplikacyjnych oraz doradztwo innym komórkom organizacyjnym Gminy w tym zakresie;

 3. współpraca z Instytucjami Pośredniczącymi i Zarządzającymi poszczególnymi programami operacyjnymi w zakresie interpretacji zapisów dokumentów programowych oraz wytycznych, w tym w sprawie składanych wniosków;

 1. W zakresie realizacji projektów, dla których referat rozwoju i inwestycji przygotowywał wnioski aplikacyjne:

 1. opracowywanie sprawozdań z realizacji projektów, wniosków o zaliczkę i wniosków o płatność,

 2. monitoring i kontrola zgodności realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych z zaakceptowanymi wnioskami aplikacyjnymi, umowami o dofinansowanie projektów oraz odpowiednimi podręcznikami / wytycznymi,

 3. prowadzenie i aktualizowanie bazy danych projektów Gminnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w tym upowszechnianie informacji o ich realizacji w mediach.

 4. współpraca z instytucjami płatniczymi tj. WFOŚ i GW i NFOŚiGW w zakresie pozyskiwania środków finansowych na inwestycje, których inwestorem jest Gmina.

 5. przygotowanie i składanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej, rozliczanie przyznanych dofinansowań, oraz przygotowanie i składanie wniosków o umarzanie części spłaconych zobowiązań.

 1. W zakresie rozwoju Gminy Szczuczyn:

 1. współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami w celu spójnego planowania realizacji i aktualizacji strategii rozwoju lokalnego i ponadlokalnego;

 2. udział w programach rozwoju lokalnego i ponadlokalnego, w tym integracyjnych,

 1. W zakresie zamówień publicznych:

 1. przygotowywanie dokumentacji przetargowej tj. specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia, kryteriów wyboru ofert, szacowanie wartości zamówienia;

 2. przygotowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez kierownika protokołów prac komisji przetargowej;

 3. udział w pracach komisji przetargowej;

 4. pomoc merytoryczna w przeprowadzaniu zamówień publicznych na zadania realizowane przez Gminne jednostki podległe Urzędowi;

 5. przygotowywanie sprawozdań z realizacji zamówień publicznych do UZP.

 1. W zakresie inwestycji:

 1. współpraca z wykonawcami robót budowlanych, dostaw i usług przy inwestycjach realizowanych przez Gminę Szczuczyn;

 2. współpraca z nadzorem inwestorskim nad realizacją inwestycji, uczestnictwo w przekazywaniu placu budowy, odbiorach częściowych, końcowych oraz przekazywaniu inwestycji użytkownikom, przeglądach gwarancyjnych, pogwarancyjnych.

 3. przygotowywanie dokumentacji związanej z rozpoczęciem budowy i dokumentacją niezbędna do sprawnego zakończenia i rozliczenia inwestycji.

 4. wykonywanie obmiarów powykonawczych inwestycji;

 5. obsługa programu do kosztorysowania, sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysów prowadzenie innych spraw związanych z tematyką zakresu czynności, wynikających z potrzeby realizacji przez Burmistrza Szczuczyna zadań nałożonych przez wchodzące w życie regulacje prawne.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym.

 1. Miejsce pracy: praca w budynku Urzędu; bezpieczne warunki pracy na stanowisku; pomieszczenie pracy oraz pomieszczenie socjalne niedostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wymiar czasu pracy: pełen etat, 40 godzin tygodniowo.

 2. Stanowisko pracy: stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymaga współdziałania z innymi jednostkami. Kontakty pracownika z interesantami na ogół częste. Pracownik wykonuje zadania przydzielone przez przełożonego zgonie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

Burmistrz Szczuczyna informuje, że we wrześniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił 7,87%.

VI. Wskazanie wymaganych dokumentów.

 1. Dokumenty niezbędne:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 2. życiorys i list motywacyjny;
 3. kserokopia dowodu osobistego;
 4. odpis lub uwiarygodniona kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 5. kserokopia świadectw pracy (potwierdzające posiadany staż pracy);
 6. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku lub oświadczenie;

 7. oświadczenie, że nie było się karanym za przestępstwo popełnione umyślnie;
 8. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i skarbowe;
 9. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 11. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

2. Dokumenty dodatkowe:

– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności.

 

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych i pozyskiwania środków pozabudżetowych.” do dnia 16.10.2017 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie pokój nr 14 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie plac 1000-lecia 23 (decyduje data wpływu).

Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Szczuczynie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie
Urzędu.

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

Szczuczyn, dnia 04.10.2017 r.

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress