Obwieszczenie

0

Grajewo, 20 stycznia 2021 r.

WG.683.2.40.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 8 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm., dalej jako Kpa),

zawiadamiam,

że Starosta Grajewski prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez Powiat Grajewski na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Grajewskiego Nr 3/2020 z dnia 06.04.2020 r. (decyzja ostateczna dnia 08.06.2020 r.) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zmienionej ostateczną decyzją Starosty Grajewskiego Nr 5/2020 z dnia 17.07.2020 r. (decyzja ostateczna dnia 12.08.2020 r.) o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą „ Rozbudowa dróg powiatowych nr 1869B i 1870B w m. Niedźwiadna gm. Szczuczyn” , z rygorem natychmiastowej wykonalności, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 0018 Niedźwiadna, gmina Szczuczyn, jako działki: nr 71/1 i 78/3 (powstałe z podziału działek 71 i 78/1), będące we władaniu samoistnym Pani Krzyżanowskiej Heleny w ½ części (nie znaleziono danych o dacie śmierci) i Krzyżanowskiego Mieczysława w ½ części – nie żyje.

Stosownie do art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. W myśl art. 113 ust. 7 przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono, lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe. Mając na uwadze powyższe przyjęto, że przedmiotowa nieruchomość położona w Niedźwiadnej ma nieuregulowany stan prawny w stosunku do udziału w wysokości 1/2 Krzyżanowski Mieczysław, a ponadto nie jest dla niej prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 Kpa, informuję, że Strony mają możliwość w terminie do dnia 2 lutego 2021 r. zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, uzyskać informacje na temat prowadzonego postępowania, uzupełnić materiał dowodowy oraz składać ewentualne dodatkowe pisemne wyjaśnienia i dokumenty.

Akta sprawy zostaną udostępnione do wglądu w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B pokój Nr 11 w godz. 730 – 1530.

W razie działania przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien dołączyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnika. Pełnomocnictwo do działania w imieniu strony powinno być udzielone na piśmie.

Po tym terminie zostanie wydana stosowna decyzja.

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress