Obwieszczenie Starosty Grajewskiego

0

WA.6740.68.3.2018                                

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 06.09.2018 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowy nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicy Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm. Konopki, Ułańskiej oraz budowy kanału sanitarnego w obrębi                                  ul. Kościelnej w Grajewie. Budowa ul. Spokojnej na odcinku do km 0+166,5 do km 0+197,5”  

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257  ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz.U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) – obwieszcza się, że w dniu 17.08.2018 r. na wniosek  Burmistrza Miasta Grajewo ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowy nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicy Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm. Konopki, Ułańskiej oraz budowy kanału sanitarnego w obrębie ul. Kościelnej w Grajewie. Budowa  ul. Spokojnej na odcinku do km 0+166,5 do km 0+197,5”

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działka o nr ewidencyjnym 2020 w obrębie miejscowości Grajewo, jednostka ewidencyjna Grajewo.

Działki ulegające podziałowi:

1. Obręb ewidencyjny Grajewo, jednostka ewidencyjna Grajewo:

Działka nr ewidencyjny 2020 o powierzchni 0,1701 ha na działki:

a) 2020/7 o powierzchni 0,0599 ha        b) 2020/8 o powierzchni 0,0377 ha

c) 2020/9 o powierzchni 0,0765 ha

Powyższe oznaczenia interpretować:

ppkt. a) – nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.                  
ppkt. b), c) – nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,   które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,            

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530 ,  tel. (086) 273-84-70, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń              i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: www.bip.starostwograjewo.pl                    (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego                   w Grajewie. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

​Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r.,                  poz. 1257 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10. § 1. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress