Kwalifikacja wojskowa 2023 r.

0

Kwalifikacja wojskowa 2023

Od dnia 22 maja do dnia 07 czerwca 2023 r. w Centrum Tradycji Mleczarstwa-Muzeum Mleka w Grajewie zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa, która ma na celu weryfikację stawiających do niej osób pod kątem ich predyspozycji i stanu zdrowia psychofizycznego dla potrzeb służby wojskowej.

Harmonogram kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu grajewskiego:

22.05.2023 – 26.05.2023 miasto Grajewo

29.05.2023 – 30.05.2023 – gm. Grajewo

30.05.2023 – 31.05.2023 – gm. Rajgród (30.05.2023 r. – dzień wspólny gm. Grajewo i gm. Rajgród)

01.06.2023 – 02.06.2023 – gm. Szczuczyn

05.06.2023 – gm. Radziłów

06.06.2023 – gm. Wąsosz

07.06.2023 – Kobiety

W sprawach dotyczących kwalifikacji wojskowej należy kontaktować się w pierwszej kolejności z pracownikiem urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby, zgodnie z podanymi niżej numerami telefonów. W razie niemożności połączenia się z pracownikiem danego urzędu gminy, można kontaktować się bezpośrednio z Powiatową Komisją Lekarską (Centrum Tradycji Mleczarstwa-Muzeum Mleka, ul. Konstytucji 3 Maja 36, 19-200 Grajewo)

Numery telefonów do pracowników urzędów miast/gmin prowadzących sprawy z zakresu kwalifikacji wojskowej:

Urząd Miasta Grajewo – 86 273 08 02

Urząd Gminy Grajewo – 86 272 30 00

Urząd Miejski w Rajgrodzie – 86 272 19 40

Urząd Miejski w Szczuczynie – 86 273 50 80

Urząd Gminy Radziłów – 86 273 71 10

Urząd Gminy Wąsosz – 86 273 10 01

CZYM JEST KWALIFIKACJA WOJSKOWA I CO WARTO O NIEJ WIEDZIEĆ?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U. 2023 poz. 333) w 2023 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa, która ma na celu weryfikację stawiających do niej osób pod kątem ich predyspozycji i stanu zdrowia psychofizycznego dla potrzeb czynnej służby wojskowej.

Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkiem określonym przez art. 59 ust. 1-4 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. 2022 poz. 655 z późn. zm.).

Osoby, które nie mogą stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w terminie i miejscu przedstawionym w wezwaniu Wójta lub Burmistrza, powinny zawiadomić pisemnie o tym fakcie tego Wójta lub Burmistrza wraz z podaniem uzasadnienia przyczyny niemożności stawienia się. Podobnie, osoby przebywające za granicą powinny zadbać o udokumentowanie przyczyny niestawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską. Po ustaniu tych przyczyn osoba powinna niezwłocznie zgłosić się na kwalifikację wojskową w kolejnym najbliższym dostępnym terminie.

KTO PODLEGA OBOWIĄZKOWI STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ?

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

1) mężczyźni urodzeni w 2004 r.;

2) mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach 2021-2022:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1999-2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

KTO NADZORUJE I PRZEPROWADZA KWALIFIKACJĘ WOJSKOWĄ?

Zwierzchni nadzór nad przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej na terenie kraju sprawuje Minister Obrony Narodowej, zaś bieżący nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej na terenie województwa sprawują wojewodowie.

Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu odpowiadają starostwie, którzy realizują to przedsięwzięcie przy współudziale szefów wojskowych centrów rekrutacji oraz wójtów i burmistrzów. Zadania w zakresie orzekania o zdolności do służby wojskowej w ramach kwalifikacji wojskowej wykonywane są przez powiatowe komisje lekarskie, powoływane przez wojewodów, które orzekają o kategorii zdolności danej osoby do służby wojskowej.

Na terenie powiatu grajewskiego jest to Powiatowa Komisja Lekarska Nr 5 w Grajewie. W przypadku pojawienia się trudności w zakresie ustalenia kategorii zdolności do służby wojskowej przez Powiatową Komisję Lekarską, osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej kierowane są na konsultacje lub badania specjalistyczne bądź, w razie potrzeby, na obserwację szpitalną.

W trakcie kwalifikacji wojskowej wszystkim osobom stawiającym się do niej zakładana jest ewidencja wojskowa i wydawane są zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2023 poz. 440) osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna mieć ze sobą następujące dokumenty:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12-stu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej(jeżeli takie dokumenty posiada), jak również dokumentację medyczną z wcześniejszego okresu w przypadku chorób
  • i schorzeń poważniejszych, przewlekłych i długotrwałych- w celu przedstawienia jej Powiatowej Komisji Lekarskiej;
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

Ustalone są następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:

1) kategoria A – zdolny do służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej, o której mowa w art. 129 ustawy o obronie Ojczyzny, tj. czynnej służby wojskowej lub służby w rezerwie, a także zdolność do odbywania służby zastępczej;

2) kategoria B – czasowo niezdolny do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;

3) kategoria D – niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

4) kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

W świetle powyższego, niezwykle istotnym jest posiadanie oraz przedstawienie Powiatowej Komisji Lekarskiej dokumentacji medycznej, mogącej świadczyć o aktualnym stanie zdrowia i przebytych chorobach. Ułatwi to Komisji poprawne zdiagnozowanie i wydanie właściwego orzeczenia o kategorii zdolności do służby wojskowej.

Jeżeli Powiatowa Komisja Lekarska nie będzie w stanie określić kategorii zdolności do służby wojskowej w oparciu o własne badania oraz przedstawioną dokumentację medyczną, Przewodniczący Komisji może skierować daną osobę na badania specjalistyczne (w tym także psychologiczne) lub na obserwację szpitalną, których wyniki uwzględnione zostaną w procesie orzeczniczym. Zarówno badania lekarskie, przeprowadzane w trakcie kwalifikacji wojskowej, jak i – w razie skierowania na nie – badania specjalistyczne oraz poddanie się obserwacji szpitalnej są obowiązkowe i bezpłatne dla osoby stawiającej się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez komisję ds. orzekania o niepełnosprawności powinny przedstawić to orzeczenie Powiatowej Komisji Lekarskiej, co pozwoli jej ustalić schorzenie i odpowiadający temu paragraf, a w rezultacie orzec kategorię zdolności do służby wojskowej.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej osoby do tego zobowiązanej bez uzasadnionej przyczyny, zgodnie z art. 59 ust. 8 ustawy o obronie Ojczyzny, wójt lub burmistrz, z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji, nakłada na tę osobę grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie tej osoby przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ponadto, jeśli osoba zobowiązana nie stawi się do kwalifikacji wojskowej lub stawi się, ale nie przedstawi wymaganych dokumentów, odmówi poddania się badaniom lekarskim, odmówi udzielenia informacji w zakresie danych jego dotyczących i przetwarzanych w ewidencji wojskowej, osoba taka zgodnie z art. 681 ustawy o obronie Ojczyzny podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności.

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress