Nowe obowiązki gmin i właścicieli nieruchomości o powierzchni większej niż 3500 m²

1

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy Gminy Szczuczyn

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), która nakłada na Burmistrza Szczuczyna obowiązek pobierania opłat za szczególne korzystanie z wód, polegające na wykonywaniu na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Podstawą prawną opłaty jest art. 269 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej.

Sposób naliczenia opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 zgodnie z którym, opłatę ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m² wielkości utraconej powierzchni czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem
– 0,50 zł za 1 m² na 1 rok,
z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem
– 0,30 zł za 1 m² na 1 rok,
od 10 do 30 % odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem
– 0,15 zł za 1 m² na 1 rok,
powyżej 30 % odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem
– 0,05 zł za 1 m² na 1 rok.
Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m², którzy zabudowali swoją działkę w co najmniej 70 % zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej do Burmistrza Szczuczyna dostarczając wypełnione oświadczenie.

Podmiotami zobowiązanymi do uiszczenia opłaty retencyjnej zgodnie z art. 269 ust.1 pkt 1 oraz art. 272 ust 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), od 1 stycznia 2018 r. są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych,
posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
użytkownikami wieczystymi gruntów,
posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Na przełomie kwietnia i maja Burmistrz Szczuczyna w formie informacji przekaże podmiotom zobowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne wysokość oraz sposób naliczenia przedmiotowej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego, wskazany w informacji. Opłaty należy uiszczać kwartalnie na podstawie otrzymanej informacji. Ze względów organizacyjnych termin przekazania informacji może ulec zmianie.

Wobec powyższego prosimy podmioty, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, o niezwłoczne złożenie przekazanego w załączeniu oświadczenia.

Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn w terminie do 15.04.2018 r.

UWAGA!!!

Nie dotyczy właścicieli nieruchomości o powierzchni mniejszej niż 3 500,00 m² i właścicieli nieruchomości niezabudowanych.

Ustawodawca wprowadzając zróżnicowane stawki opłat zależne od zastosowanej kompensacji retencyjnej, chce zachęcić właścicieli nieruchomości do stosowania urządzeń retencyjnych. Proszę o rozważenie możliwości budowy urządzeń retencyjnych tj. rowy, dreny, stawy, oczka wodne, skrzynki rozsączające itp. Na terenie swoich nieruchomości, co wpłynie na obniżenie naliczanej opłaty.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10 % dochód budżetu gminy.

Oświadczenie

Udostępnij:

Jeden komentarz

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
x