Ogłoszenie o przetargu

0

WG.6840.1.2020

OGŁOSZENIE O USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM z dnia 3 czerwca 2020 r.

Starosta Grajewski z siedzibą w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B, 19-200 Grajewo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu niemieszkalnego – garażu Nr 10 o powierzchni użytkowej 16,40 m2 w segmencie G – 3 na Osiedlu Centrum w Grajewie, dla którego IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grajewie prowadzi księgę wieczystą LM1G/00040710/7 wraz z udziałem w wysokości 1640/103650 w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej Nr 4742 o powierzchni 0,4458 ha, dla której również IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grajewie prowadzi księgę wieczystą LM1G/00036869/5. Działka ta znajduje się na terenie, na którym nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Grajewa” położona jest w strefie śródmiejskiej I na terenie oznaczonym symbolem MU – terenu mieszkaniowo – usługowe, wydano na nią decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego dotyczącą budowy garaży na samochody osobowe na Osiedlu Centrum. Ponadto nie jest położona na obszarze rewitalizacji, ani w Specjalnej Strefie Rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz nie była na nią wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opisana wyżej nieruchomość wolna jest od ciężarów i długów, roszczeń osób trzecich, nie jest przedmiotem postępowania sądowego ani zabezpieczeń, w tym bankowych oraz nie jest przedmiotem dzierżawy.

Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi 30.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100).

Przedmiotowa nieruchomość zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie ul. Strażacka 6B na II piętrze w dniu 9 lipca 2020 r. o godz. 9.00. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które uiszczą wadium w formie pieniężnej w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. kwotę 3 000,00 zł na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Grajewie PKO BP SA ROK w Białymstoku CK w Łomży Nr 22 1020 1332 0000 1902 0037 9404 na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, czyli do dnia 6 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Starostwa).

Dowód wpłacenia wadium należy okazać przy przystąpieniu do przetargu.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, tj. minimum 300,00 zł.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni po zamknięciu przetargu.

W ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku niestawienia się nabywcy bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, wówczas wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cenę uzyskaną w przetargu, po odliczeniu wadium, wygrywający przetarg zobowiązany jest wpłacić w całości najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Grajewie PKO BP SA ROK w Białymstoku CK w Łomży Nr 22 1020 1332 0000 1902 0037 9404. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert z ważnych przyczyn.

Szczegółowych informacji o warunkach i przedmiocie przetargu można uzyskać w pokoju Nr 11 Starostwa Powiatowego w Grajewie (od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500) lub telefonicznie 86 273 84 88.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie, przy ul. Strażackiej 6B, 19-200 Grajewo na okres 30 dni tj. od dnia 04.06.2020 r. do dnia 06.07.2020 r., na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie pod adresem: www.starostwograjewo.pl (na stronie głównej) i bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia zawiadomienia), portalach internetowych: e-Grajewo, Grajewo24 i e-Szczuczyn.

Grajewo, dnia 03.06.2020 r.

S T A R O S T A

Waldemar Remfeld

Udostępnij:

Skomentuj

Wpisz odpowiednią cyfrę w poniższe pole : Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Komentarze pod artykułami są opiniami użytkowników naszego portalu. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
x

x